گروه ایریتک


نمایه:
شرکت عضو گروه ایریتک: ایریکا
توضیحات:

انجام خدمات مهندسی ، بازرسی فنی تجهیزات و سوریانس کالاها

  • تهیه و تدارک تجهیزات و مواد خام خارجی
  • خدمات مهندسی مفهومی و اساسی
  • همکاری در تامین منابع مالی و خارجی
  • ارائه خدمات آموزشی در داخل و خارج از کشور
  • بازرسی فنی حین ساخت تجهیزات و سورویانس کالاها
  • مطالعات فنی و اقتصادی طرح های صنعتی

Address: Grafenberger Allee 342-D-40235 Dusseldorf-Germany

تلفن: 052 99 69 211 (49+)

نمابر: 025 99 69 211 (49+)

Email: aalipour@irika.de

bayan@irika.de

تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51