گروه ایریتک


نمایه:
شرکت عضو گروه ایریتک: فولاد متیل
توضیحات:
  • توزیع محصولات فولاد مبارکه براساس ضوابط تعیین شده از جانب شرکت مذکور
  • ارائه خدمات فولادی شامل تخلیه و بارگیری، انبارداری و برشکاری عرضی و ...
  • گردآوری اطلاعات مربوط به بازار محصولات فولادی در نقطه تحت فعالیت 
  • شناسایی مصرف کنندگان واقعی و ارائه اطلاعات مذکور به فولاد مبارکه

آدرس : تهران -  خیابان شهید دستگردی شماره 69

تلفن : 22253809

پست الکترونیکی : Info@metilsteel.ir

تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51