پروژه


واحد احیاء مستقیم (مدول زمزم)
کارفرما: شرکت فولاد خوزستان
تاریخ اجرای پروژه: 1380

نوع قرارداد
EMC
محل
مجتمع فولاد اهواز
اهداف
افزایش تولید آهن اسفنجی در مجتمع فولاد اهواز به میزان 800 هزار تن در سال

جزئیات پروژهشرکت فولاد خوزستان در راستای طرح افزایش ظرفیت تولیدات خود احداث یک
واحد احیاء مستقیم را به ایریتک واگذار نمود. در این پروژه امکان استفاده بهینه از
تأسیسات زیربنایی موجود در محل استقرار این واحد درمجاورت واحد های احیاء
مستقیم، پیش بینی گردیده است. وزن کل تحجهیزات پروژه بالغ بر 8700 تن می باشد.
کلیه خدمات مهندسی شامل مهندسی تفضیلی، بازرسی و تسریع تجهیزات ساخت
داخل، برنامه ریزی و کنترل پروژه و نظارت و مدیریت اجرا تا پایان راه اندازی با
ایریتک بوده است.
تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51