پروژه


کارخانه تولید کاغذ و مقوای فلوتینگ
کارفرما: شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
تاریخ اجرای پروژه: 1376
نوع قرارداد
MC
محل
ساری
اهداف
احداث کارخانه به ظرفیت 175 هزار تن کاغذ روزنامه، کاغذ چاپ و مقوای فلوتینگ
در سال
جزئیات پروژه
قرارداد طراحی و تأمین تجهیزات این کارخانه با کنسرسیومی متشکل از چهار
کمپانی اروپایی و کانادایی در زمستان 1371 تنفیذ گردید و شرکت ایریتک بعنوان
مشار مادر پروژه انتخاب شد. نصب تجهیزات این پروژه در تابستان سال 1376
خاتمه یافت و در حال حاضر در دست بهره برداری می باشد. نکته قابل ذکر در نحوه
مدیریت اجرای این پروژه، مدت اجا می باشد که با وجود تأخیرات پیش بینی نشده
و شرایط خاص اجرای کار، پروژه کیسال زودتر از تاریخ پیش بینی کنسرسیوم به
راه اندازی رسیدتهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51