پروژه


کوره پیش گرم اسلب
کارفرما: شرکت فولاد مبارکه
تاریخ اجرای پروژه: 1378

نوع قرارداد
EP
محل

مجتمع فولاد مبارکه

اهداف

احداث دو کوره پیش گرم اسلب هر کدام به ظرفیت 310 تن در ساعت در واحد
نورد گرم و تغیرات قفسه وکویلرها

جزئیات پروژه

به منظور افزایش تولید ورق لورد گرم، نصب و راه اندازی کوره های جدید و در
جوار کوره های موجود اجرا گردید
کوره شماره دو در مهر ماه 1378 راه اندازی شد که بدنبال آن ظرفیت تولید
مجتمع از 4/ 2 میلیون تن در سال به 2/ 3 میلیون تن در سال افزایش یافت
در فاز دوم این پروژه با نصب و راه اندازی کوره پیش گرم شماره یک به همراه
3 و کویلرها، ظرفیت واحد نورد گرم به 2/ R4 اعمال تغییرات لازم بر روی قفسه
میلیون تن در سال افزایش یافتتهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51