پروژه


طرح توسعه نورد سرد کاشان )خط اسید شوئی و کوره های تنش زدایی)
کارفرما: شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان
تاریخ اجرای پروژه: 1387
نوع قرارداد
مدیریت پیمان
محل
کاشان- 14 یکلومتری جاده کاشان به اردستان
اهدافتأمین مواد اولین واحد نورد سرد
بالا بردن سطح یکفی محصول
جزئیات پروژه
* احداث یک واحدکوره تنش زدایی) Batch Annealing ( به ظرفیت 150
هزار تن در سال
* احداث یک واحد اسید شوئی به ظرفیت 300 هزار تن در سالتهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51