پروژه


واحد احیاء مستقیم مدول F
کارفرما: شرکت فولاد مبارکه
تاریخ اجرای پروژه: 1385

نوع قرارداد
EPC
محل
مجتمع فولاد مبارکه
اهداف
افزایش تولید آهن اسفنجی به میزان 800 هزار تن در سال
جزئیات پروژه
کارخانه احیاء مستقیم مدول F بمنظور افزایش تولید آهن اسفنجی و همچنین استفاده
بهینه از تاسیسات موجود در جوار سایر مدولهای موجود مجتمع احداث گردید.
وزن کل تجهیزات این کارخانه بالغ بر 300 / 8 تن و بیش از نیمی از این تجهیزات
ساخت داخل کشور می باشد.تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51