پروژه


ذوب و ریخته گری شمش اسفراین
کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
تاریخ اجرای پروژه: 1384
نوع قرارداد
EPC بخش داخل پروژه
محل
استان خراسان شمالی، یکلومتر 10 جاده اسفراین به بجنورد
اهداف
احداث واحد ذوب و ریخته گری فولاد آلیاژی تصفیه شده به ظرفیت 120 هزار
تن در سال به منظور تأمین شمش مورد نیاز واحد های آهنگری دوار و پرس
مجتمع فولاد اسفراین
جزئیات پروژه
* تجهیزات بخش خارجی به وزن 2000 تن وبخش داخلی به وزن 5000 تن
* وزن کل اسکلت فلزی 5000 تن
* مساحت سالنهای ذوب و ریخته گری 23500 مترمربع ، سالن ذوب 62 عدد
فونداسیون ، سالن ریخته گری 66 عدد فونداسیون، پوشش سقف و بدنه 36308
مترمربع
* 12 عدد جرثقیل از 8 الی 160 تن در سالنهای ذوب و ریخته گری ، 2 عدد
جرثقیل بازویی ، 2 عدد جرثقیل سقفی در سالنهای تصفیه خانه آب خام و آب
خنک ، 11 عدد جرثقیل منوریلتهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51