پروژه


ورق گالوانیزه چهار محال و بختیاری
کارفرما: شرکت ورق خودرو چهار محال و بختیاری
تاریخ اجرای پروژه: 1389
نوع قرارداد
EPC
محل
استان چها رمحال و بختیاری، 33 یکلومتری شهر بروجن
اهداف
تولید 400000 تن کلاف ورق گالوانیزه در سال با یکفیت بالا و مناسب برای
مصرف در صنایع خودروسازی
جزئیات پروژه
ایریتک به عوان لیدر کنسرسیوم، مسئولیت زیر را به عهده داشته است:
انجام خدمات مهندسی تفصیلی سازه ها، فونداسیونها و ساختمانها و
تجهیزات ساخت داخل
تأمین سازه ها و تجهیزات ساخت داخل
اجرای کلیه عملیات سیویل، فونداسیون، سازه های فلزی و نصب تجهیزات
و مشارکت در راه اندازی
مسئولیت طراحی اساسی، تأمین تجهیزات خارجی و راه اندازی CMI شرکت
پروژه را به عهده داشته استتهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51