تقدیرنامه

غرفه برتر نمایشگاه نفت و گاز
غرفه برتر نمایشگاه نفت و گاز
تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51