تقدیرنامه

شرکت آهن فولاد غدیر ایرانیان
تقدیر نامه مدیر عامل شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان جناب آقای اسداله فرشاد از شرکت ایریتک
تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51