تقدیرنامه

سومین جشنواره ملی بهره وری
لوح سپاس جناب آقای محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی ایران ( رئیس جشنواره ملی بهره وری ) از شرکت ایریتک
تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51