تقدیرنامه

افتتاح فاز اول توسعه تغلیظ مس سرچشمه
افتتاح فاز اول توسعه تغلیظ مس سرچشمه




تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344




0098-21-812801-4




0098-21-88678750-51