تقدیرنامه

تقدیر نامه سازمان مدیریت پیشرو در مدیریت دانش
تقدیر نامه سازمان مدیریت پیشرو در مدیریت دانشبه شرکت ایریتک
تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51